top of page

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

se společností
Sport Units s.r.o.
IČO: 11784636
se sídlem Trpišov 19, 538 21 Slatiňany, zapsanou v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 48156

(dále také jen „Společnost“)
 

Článek I.

Definice pojmů

Termíny uvedené v těchto Podmínkách s velkým začátečním písmenem budou mít následující význam:

Podmínky znamenají tyto obchodní podmínky, které jsou vždy součástí Smlouvy a jsou dostupné na stránkách www.sazeciprogramy.cz.

Společností se v těchto Podmínkách rozumí společnost Sport Units s.r.o., IČO:11784636, se sídlem Trpišov 19, 538 21 Slatiňany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 48156


Člen znamená osoba, která zaplatila odměnu za členství na základě informací z vyplněné Objednávky. Člen má plný přístup ke všem funkcím softwaru a může využívat všechny nabízené služby.

Členství znamená právní vztah mezi Společností a Členem založený uzavřením Smlouvy. Práva a povinnosti plynoucí z tohoto právního vztahu jsou uvedeny v článku II. těchto Podmínek.

Surebety jsou definovány jako "jisté sázky", což znamená, že sázkař má možnost dosáhnout zisku bez ohledu na výsledek daného sportovního utkání či události.

 

AKU jsou tikety s více než jedním zápasem na tiketu.

 

Bet All je privátní sázecí strategie Spolešnosti.

Software je software Společnosti vyhledávající Surebety, AKU nebo BettAll.

Objednávka je formulář na Internetových stránkách společnosti Stripe, která vyplněním zavazuje Zájemce k platbě za přístup k Softwaru.

Reklamační řád znamená soubor pravidel, podle nichž Společnost rozhoduje o stížnostech Klienta na služby poskytované Společností.

Internetové stránky jsou webové stránky Společnosti: www.sazeciprogramy.cz.

GDPR znamená zásady ochrany osobních údajů.


 


Článek II.

Internetové stránky společnosti Sport Units

 1. Společnost provozuje internetové stránky na adrese www.sazeciprogramy.cz. Cílem těchto stránek za odměnu je poskytnutí přístupu k Softwaru. 

 2. Členové výslovně rozumí a souhlasí s tím, že Společnost není odpovědná za jakékoliv přímé či nepřímé ztráty, výhry, náklady nebo jakékoli další důsledky, které mohou vzniknout v souvislosti s využíváním Softwaru.

  

Článek III.

Členství a členský účet

 1. Návštěva Internetové stránky a odeslání Objednávky je možné pouze pro osoby starší 18 let.

 2. Osoba, která zaplatila odměnu za Software se stává Členem. Člen má plný přístup k zaplaceným funkcím softwaru a může využívat placené služby, které zaplatil.

 3. Placený Software je výhradně pro jednu osobu. Pouze osoba, na jejíž jméno/emailovou adresu je provedena Objednávka, je oprávněna tento Software využívat a vstupovat do něj. Zpřístupnění Softwaru třetí osobě je považováno za porušení těchto Podmínek a je důvodem pro jeho okamžité zrušení bez náhrady.

 4. Po obdržení a potvrzení platby bude Zájemcům nebo Členům odeslán na email vyplněný v Objednávce přístup k Softwaru. Společnost odešle potřebné informace k přístupu Softwaru nejpozději do 48 hodin od potvrzení platby.

 5. Členství vzniká po úplném vyplnění a dokončení registračního procesu na Internetových stránkách prostřednictvím Objednávky a následném zaplacení odměny za Software. Odesláním svých údajů Společnosti prostřednictvím Objednávky člen potvrzuje, že všechny jím uvedené osobní údaje jsou v souladu s Podmínkami, úplné a pravdivé.

 

Článek IV.

Poplatky a období

 1. Uživatel získá přístup k Softwaru pouze po řádném a včasném uhrazení odměny Společnosti. Toto uhrazení je základní podmínkou pro získání a udržení přístupu k Softwaru.

 2. Společnost není povinna zpřístupnit systém Uživateli dříve, než obdrží kompletní odměnu za Software. Jakékoli uživání Softwaru bez řádného a včasného zaplacení odměny je považováno za porušení těchto Podmínek.

 3. Pokud si Člen přeje prodloužit své členství, může tak učinit uhrazením další odměny, která mu zpřístupní software na dalších 30 dní. Jakékoli nové období zakoupené tímto způsobem se automaticky přičte ke stávající délce Členství, pokud je v době nákupu ještě nějaké aktivní. Pokud v době nákupu aktivní Členství není, aktivuje se Uživateli přístup k Softwaru na 30 dní.

 4. Po úhradě odměny Společnosti bude každému Členovi zaslán doklad o zaplacení poplatku spolu s přístupem do Softwaru. Tento doklad bude odeslán na e-mailovou adresu, kterou Člen uvedl v Objednávce, a to nejpozději 5 dnů ode dne, kdy Společnost obdržela odměnu.

 5. Společnost neukládá ani nezpracovává žádné platební údaje či kreditní kartové informace na svých serverech. 


Článek V.

Ochrana spotřebitele a reklamační řád

 1. Je-li Členem fyzická osoba, která neuzavírá smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti, považuje se za spotřebitele. Společnost je podnikatelem.

 2. Člen je srozuměn a výslovně souhlasí s tím, že mu je Software zpřístupněny ihned po uzavření smlouvy, tím pádem nemá v souladu §1837 a) Občanského zákoníku právo na odstoupení od Smlouvy.

 3. Každý Člen má právo reklamovat služby poskytované Společností na základě smlouvy. Případné reklamace zasílejte výhradně na email: info@s-units.cz.

 4. Právo dle tohoto článku lze uplatňovat po dobu trvání smlouvy a ve lhůtě 15 dnů ode dne ukončení smlouvy.

 5. Reklamační řád upravuje podávání reklamací ze strany Členů vůči Společnosti v souladu s účinným zněním ke dni uplatnění reklamace.

 6. Společnost neručí za správné užití Softwaru, či jakékoliv ztráty či zisky. Software poskytovaný v rámci smlouvy slouží pouze jako jeden z možných informačních zdrojů Člena.

 7. Pro uplatnění reklamace využije Člen uvedený email v Článku V. odstavec 3. V něm Člen uvede, v čem spatřuje vady plnění na straně Společnosti a jakým způsobem chce tyto vady nahradit.

 8. Pokud Společnost reklamaci uzná v souladu s důvody a způsobem náhrady, informuje o tomto rozhodnutí reklamujícího Člena do 5 pracovních dní a ve lhůtě dalších 10 dní poskytne reklamujícímu Členovi příslušnou náhradu.

 9. Způsoby náhrady mohou zahrnovat Členství na nadcházející období zdarma, poskytnutí slevy na Členství, či vrácení uhrazené odměny za měsíc, ve kterém došlo k vadnému plnění ze strany Společnosti.

 10. Společnost je povinna reklamaci vyřídit bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od jejího přijetí.


Článek VI.

Ukončení členství

 1. Členství dle těchto Podmínek je uzavíráno na každé zaplacené období.

 2. Člen může svůj Členský účet kdykoliv zrušit, a to i bez udání důvodů. V takovém případě propadá každý celý Členem již uhrazený Poplatek, který se Členovi nevrací.

 3. Společnost může Členský účet Člena okamžitě jednostranně zrušit jen z důvodu, že Člen závažným způsobem poruší tyto Podmínky. V takovém případě propadá každý celý Členem již uhrazený Poplatek, který se Členovi nevrací. V případě zrušení Členského účtu Člena z tohoto důvodu není člen oprávněn na svou osobu založit nový Členský účet.

 4. Společnost může Členský účet Člena po jednom předchozím upozornění na porušování těchto Podmínek jednostranně zrušit z důvodu, že Člen opakovaně (tedy více než jednou) poruší tyto Podmínky. V takovém případě propadá každý celý Členem již uhrazený Poplatek, který se Členovi nevrací. V případě zrušení Členského účtu Člena z tohoto důvodu není člen oprávněn na svou osobu založit nový Členský účet.

 5. Členský účet může být Společností zrušen i na základě dohody Společnosti a Člena. Vrácení či propadnutí již uhrazeného poplatku se řídí dohodou stran, a pokud dohoda není sjednána, platí, že již uhrazený poplatek se Členovi nevrací. Oprávnění či zákaz založení nového Členského účtu po zrušení Členského účtu Člena na základě dohody se řídí dohodou stran, a pokud dohoda není sjednána, platí, že Člen není oprávněn založit nový Členský účet.

 6. Veškeré Členské účty se ruší též dnem, k němuž Společnost zcela ukončí svou činnost. V případě zrušení Členského účtu z důvodu ukončení činnosti Společnosti vyplatí Společnost Členům takovou poměrnou část z Poplatku za Období, za nějž byl Poplatek uhrazen.

 7. Dnem zrušení Členského účtu Členství Člena zaniká.

 

Článek VII.


Zásady ochrany osobních údajů

 1. Cílem těchto GDPR je informovat Uživatele o tom, jaké jejich osobní údaje a jakým způsobem budou zpracovávány Společností v souvislosti s Členstvím dle těchto Podmínek

 2. Tyto GDPR, jakož i zpracování osobních údajů Uživatelů se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, angl. zkr. GDPR).

 3. Osobní údaje Uživatelů zpracovává Společnost pouze k naplnění účelu zpracování, v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu.

 4. Každý Uživatel vyjadřuje souhlasem s těmito Podmínkami, výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů v souladu s těmito GDPR, a to před objednávkou a zaplacením Členství.

 5. Každý Člen před objednávkou a zaplacením Členství dle těchto Podmínek prohlásil, že je starší 18 let. Společnost tak nezpracovává osobní údaje osob mladších 18 let.

 6. Společnost zpracovává osobní údaje Uživatelů na základě souhlasu s Podmínkami, a to za účelem poskytování jejích služeb, komunikace s Uživateli a plnění povinností stanovených zákonem.

 7. Za účelem správy Uživatelských účtů jsou zpracovávány následující údaje:
  jméno,
  příjmení,
  adresa bydliště,
  emailová adresa.

 1. Za účelem komunikace Společnosti s Uživateli a marketingové účely jsou zpracovávány následující údaje:
  emailová adresa.

 2. Za účelem fakturace a účetní evidence jsou zpracovávány následující údaje Členů:
  jméno,
  příjmení,
  adresa bydliště,
  emailová adresa.

 3. Společnost zpracovává následující nepřímé údaje Členů:
  a. IP adresa
  b. Soubory cookies (pro účely nabízení relevantního obsahu jen pro Uživatele a usnadnění procházení Internetových stránek)
  c. Informace o verzi prohlížeče a operačního systému, aby Společnost zajistila správné zobrazení Internetových stránek.

 4. Osobní údaje Uživatelů zpracovává Společnost po dobu trvání Uživatelského účtu. Po ukončení Uživatelského účtu je Společnost povinna osobní údaje Uživatelů vymazat a dále nijak nezpracovávat, ledaže by povinnost jejich uchování i po ukončení Uživatelského účtu vyplývala z platných a účinných právních předpisů, zejména zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů), zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, angl. zkr. GDPR).

 5. Členové mají v souvislosti se svým osobními údaji následující práva:

  a) Právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.
  Uživatel může odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Společnosti (info@s-units.cz), nebo zasláním doporučeného dopisu na adresu sídla Společnosti, nebo jiným obdobným způsobem. V odvolání souhlasu Uživatel výslovně uvede, že odvolává svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. V takovém případě je Společnost povinna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dní od obdržení odvolání souhlasu, přestat se zpracováváním osobních údajů Uživatele, ledaže by povinnost jejich zpracování i po odvolání tohoto souhlasu vyplývala z platných a účinných právních předpisů. Smluvní vztah mezi Společností a Členem vzniklý na základě Členství bude po odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů ukončen okamžikem doručení e-mailového vyrozumění Člena ze strany Společnosti o ukončení zpracovávání osobních údajů a o ukončení Členství.

  b) Právo na přístup k osobním údajům a na jejich opravu či doplnění.
  Uživatel může zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Společnosti (info@s-units.cz), nebo zasláním doporučeného dopisu na adresu sídla Společnosti, nebo jiným obdobným způsobem, požádat Společnost o informaci, zda Společnost zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány, a Společnost je povinna mu tyto informace poskytnout. Uživatel může zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Společnosti (info@s-units.cz), nebo zasláním doporučeného dopisu na adresu sídla Společnosti, nebo jiným obdobným způsobem, žádat Společnost, aby opravila na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se týkají Uživatele, a Společnost je povinna tyto opravy provést. Uživatel může zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Společnosti (info@s-units.cz), nebo zasláním doporučeného dopisu na adresu sídla Společnost, nebo jiným obdobným způsobem, žádat Společnost o doplnění neúplných údaje Uživatele, a Společnost je povinna tyto údaje doplnit.

  c) Právo požadovat omezení zpracování.
  Uživatel může zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Společnosti (info@s-units.cz), nebo zasláním doporučeného dopisu na adresu sídla Společnosti, nebo jiným obdobným způsobem, požádat Společnost o omezení zpracování jeho osobních údajů, a to za splnění podmínek daných obecně závaznými právními předpisy, a Společnost je za takových podmínek povinna zpracování údajů tímto způsobem omezit.

  d) Právo vznést námitku proti zpracování.
  Uživatel má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají.

  e) Právo podat stížnost u dozorového orgánu.
  Uživatel má právo podat stížnost u dozorového úřadu. V případě, že bude Uživatel jakkoliv nespokojen se zpracováním svých osobních údajů Společností, může podat stížnost přímo Společnosti (zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Společnosti (info@s-units.cz, nebo zasláním doporučeného dopisu na adresu sídla Společnosti, nebo jiným obdobným způsobem), nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  f) Právo na přenositelnost osobních údajů.
  Člen může zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Společnosti (info@s-units.cz), nebo zasláním doporučeného dopisu na adresu sídla Společnosti, nebo jiným obdobným způsobem, žádat Společnost o osobní údaje, které Společnosti poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu, a Společnost je povinna mu tyto osobní údaje uvedeným způsobem poskytnout. Uživatel může následně tyto údaje předat jinému správci, nebo (pokud je to technicky možné) žádat, aby si tyto údaje správci předali mezi sebou.

 

Článek VIII.


Povinnost mlčenlivosti

 1. Člen se zavazuje zachovávat přísnou mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti se svým Členstvím dozví a které se týkají obchodní politiky Společnosti, jeho obchodů, organizačních postupů vůči třetím osobám, přičemž tyto informace mají povahu důvěrných informací. Člen je povinen v plné míře zachovávat obchodní tajemství Společnosti, které mu bude v souvislosti s Členstvím dle těchto Podmínek zpřístupněno. Člen je rovněž povinen dbát o to, aby se tyto informace nedostaly do rukou nepovolaných osob.

 2. Závazek mlčenlivosti Člena a ochrany důvěrných informací a obchodního tajemství Společnosti dle předchozího odstavce trvají po dobu Členství a po dobu tří let po jeho skončení, nevyplývá-li z povahy skutečností, o kterých má být zachována mlčenlivost či které mají být třetím osobám utajeny, že mají zůstat utajeny i po skončení uvedené lhůty. Závazky k ochraně obchodního tajemství trvají do doby než se skutečnosti, které jej tvoří, stanou obecně známými.

 3. Členové berou na vědomí, že jejich přístupové údaje do Členského účtu i poskytnutý Software jsou obchodním tajemstvím Společnosti, které je jednotlivým Členům za poplatek zpřístupněno. Členové nesmí své přístupové údaje do Členského účtu ani poskytnuté informace sdělovat třetí osobě či osobám nebo je jinak dále šířit. V případě, že Uživatelé své přístupové údaje do Uživatelského účtu nebo poskytnuté informace sdělí třetí osobě či osobám nebo je jinak dále rozšíří, bude takové jednání považováno za závažné porušení těchto Podmínek a dále za porušení jejich povinnosti zachovávat obchodní tajemství. Za takové jednání může Společnost mimo jiné (zejména tedy vedle zrušení Členského účtu) požadovat od Člena, který poruší tuto svou povinnost, peněžitou sankci ve výši 500.000 Kč.

 


Článek IX.


Mimosoudní řešení sporů

 1. Případné spory mezi Společností a Členem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Člen jako spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy.

 2. Než bude Členem přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení sporu, Společnost doporučuje Členům nejdříve kontaktovat Společnost pro vyřešení nastalé situace mezi samotnými stranami.

 3. Více informací o mimosoudním řešení sporů je k dispozici na internetových stránkách adr.coi.cz.

 

Článek X.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 6.2.2024.

 2. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí každé Smlouvy uzavřené mezi Společností a Členem nebo Zájemcem.

 3. Vztahy výslovně neupravené ve Smlouvě nebo v těchto Podmínkách se řídí příslušnými ustanoveními českých právních předpisů platných a účinných ke dni nabytí účinnost těchto Podmínek.

 4. Společnost si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění těchto Podmínek. Změna Podmínek je vůči Klientům a Zájemcům účinná ode dne, kdy nabylo účinnosti nové znění takových Podmínek a kdy zároveň bylo nové znění takových Podmínek zveřejněno na Internetových stránkách.

 5. Pokud by tyto Podmínky trpěly právními vadami, zejména pokud by některé z jejich ustanovení bylo v rozporu s platnými právními předpisy, v důsledku čehož by mohly být tyto Podmínky posuzovány jako neplatné, považuje se takové ustanovení za samostatné a Podmínky se posuzují, jako by takové ustanovení nikdy neobsahovaly. Stane-li se kterékoli ustanovení těchto Podmínek neplatným či neúčinným, příp. nevynutitelným, nemá tato skutečnost vliv na platnost či účinnost ostatních ustanovení těchto Podmínek, pokud z povahy neplatného či nevynutitelného ustanovení těchto Podmínek nebo z jeho obsahu nevyplývá, že takovéto neplatné či nevynutitelné ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu těchto Podmínek.

 6. Souhlasem s těmito Podmínkami přijímá Člen veškerá práva a povinnosti, jak jsou v těchto Podmínkách uvedeny.

 7. Vztahy výslovně neupravené v těchto Podmínkách se řídí příslušnými ustanoveními českých právních předpisů platných a účinných ke dni nabytí účinnost těchto Podmínek.

 8. Společnost nezodpovídá za jakékoliv výpadky Internetových stránek či Softwaru.

bottom of page